Úvodní stránka
Odblokování
Opravy
Podsvícení
Autorádia
Návody
  

SP Lock se zálohou

SP Lock (Service Provider)
Znamená odstran?ní blokování telefonu na 1 operátora. N?kte?í operáto?i (Eurotel, Paegas) nabízejí dotované telefony za nižší cenu. Aby m?li jistotu, že zákazník z?stane u jejich sít?, zablokují mobilní telefon na svou sí?. Zákazník poté m?že využívat pouze SIM karty daného operátora. Odblokováním mobilního telefonu m?žete využívat SIM karty i ostatních operátor?.

SP Lock se zálohou
P?ed odblokováním Vašeho telefonu provedene zálohu, kterou budeme moci v budoucnu vrátit odblokovaný telefon do stavu, ve kterém byl p?ed odblokováním. Tato služba je ur?ena p?edevším pro telefony, které jsou stále v záruce a p?i odblokování by jste o záruku p?išli.
Záloha bude uschována minimáln? na dobu 24 m?síc?.
Máte-li zájem, m?žeme Vám provedenou zálohu nahrát na Vámi donesené diskety.

Podmínky
Tato služba je nabízena jen pro vybrané druhy mobilních telefon?.
Podmínkou pro zp?tné zablokování je komunikace mobilního telefonu s po?íta?em. Odblokování se zálohou je náro?n?jší než b?žné odblokování a tudíž dražší, ale vyplatí se v p?ípad? záru?ní opravy telefonu.