Úvodní stránka
Odblokování
Opravy
Podsvícení
Autorádia
Návody
  

SP Lock

SP Lock (Service Provider)
Znamená odstran?ní blokování telefonu na 1 operátora. N?kte?í operáto?i (Eurotel, Paegas) nabízejí dotované telefony za nižší cenu. Aby m?li jistotu, že zákazník z?stane u jejich sít?, zablokují mobilní telefon na svou sí?. Zákazník poté m?že využívat pouze SIM karty daného operátora. Odblokováním mobilního telefonu m?žete využívat SIM karty i ostatních operátor?.

Je to bezpe?né?
Každé odblokování se sebou nese ur?ité riziko. Toto riziko p?ejímame p?i odblokování na sebe my. Riziko snižujeme pomocí kvalitního a odzkoušené softwaru a hardwaru.

Pro? musí být pln? nabitá baterie?
N?které telefony (v?tšinou Alcatel) vyžadují p?i odblokování více energie než p?i b?žném používání. Pokud baterie není pln? nabitá, nemusí sta?it energie na odblokování. Proto Vás prosíme, aby ste nám p?edávali mobilní telefony na odblokování s pln? nabitou baterií.

Budete p?idávát i další zna?ky a typy telefon??
Ano. Stále dopl?ujeme další mobilní telefony, které Vám m?žeme odblokovat. Máte-li mobilní telefon, který by jste cht?l(a) odblokovat a dosud není v naší nabídce na odblokování, informujte nás, a my se pokusíme uspíšit odblokování tohoto telefonu.